Majątek

Data dokumentu: 2022-04-20

Kapitał zakładowy: 249.911.100,00 PLN.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2021 r.: 33 419 501,12 PLN w tym:

  • Środki trwałe w budowie: 141 086,51 PLN
  • Pozostałe środki trwałe: 33 278 414,61 PLN