Ochrona danych osobowych

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stadion Śląski z siedzibą przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:

 • adres email sekretariat@stadionslaski.pl,
 • telefonicznie pod numerem 32 479 70 00,
 • pisemnie na adres Stadion Śląski ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8).

3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez:

 • email: iod@stadionslaski.pl,
 • pisemnie na adres Stadion Śląski ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi;
 • przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości;

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
 • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.