Majątek

Data dokumentu: 2022-08-25

Kapitał zakładowy: 249.911.100,00 PLN.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.07.2022 r.: 30.616.780,18 PLN w tym:

    • Środki trwałe w budowie:      221.648,10 PLN
    • Pozostałe środki trwałe:   30.395.132,08 PLN