Deklaracja dostępności

Stadion Śląski Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.stadionslaski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2021 r.

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Jędrasik, e-mail damian.jedrasik@stadionslaski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Biuro Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. mieści się przy Katowickiej 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8)
 • Wstęp na teren Stadionu Śląskiego możliwy jest przez bramę nr 8. Punkt wejścia wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów, przejście dla osób pieszych jak i na wózkach inwalidzkich.
 • Przy wejściu przez bramę nr 8 należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko).
 • Przed biurem Stadionu Śląskiego znajdują się wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.
 • Do biura zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa wewnątrz budynku przy pomocy windy dostępnej z parteru budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie w przygotowaniu jest nowa strona podmiotowa BIP Stadionu Śląskiego, która ma być zgodna z wytycznymi dostępności cyfrowej WCAG 2.1.