Deklaracja dostępności

„Stadion Śląski” w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Stadionu Śląskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o języku,
 • część załączonych plików zapisanych jest w formacie PDF, które są skanami dokumentów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Damian Jędrasik, adres poczty elektronicznej: damian.jedrasik@stadionslaski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 (32) 479 72 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
„Stadion Śląski” w Chorzowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, „Stadion Śląski” w Chorzowie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, „Stadion Śląski” w Chorzowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy „Stadion Śląski” w Chorzowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

„Stadion Śląski” w Chorzowie, biuro: ul. Katowicka 10 (brama 8), 41-500 Chorzów

 • wstęp na teren Stadionu Śląskiego możliwy jest przez bramę nr 8 lub przez recepcję stadionową. Punkt wejścia wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów, przejście dla osób pieszych jak i na wózkach inwalidzkich,
 • przy wejściu przez bramę nr 8 należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przy wejściu przez recepcję stadionową należy poinformować pracownika recepcji oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przed recepcją Stadionu Śląskiego znajdują się wydzielone miejsca dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29,
 • do biura zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa wewnątrz obiektu przy pomocy windy dostępnej z parteru. Obiekt wyposażony jest w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.

Model realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Model realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu. Wersja w języku prostym.

Opublikował(a): Damian Jędrasik

Ostatnia zmiana:

Skip to content