Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bip.stadionslaski.pl

Stadion Śląski w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do bip.stadionslaski.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o języku,
 • część załączonych plików zapisanych jest w formacie PDF, które są skanami dokumentów.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych z powodu tego, że pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-05.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Jędrasik, damian.jedrasik@stadionslaski. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 726 726 089 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

„Stadion Śląski” w Chorzowie

ul. Katowicka 10 (brama 8), 41-500 Chorzów

 • Wstęp na teren Stadionu Śląskiego możliwy jest przez bramę nr 8 lub przez recepcję stadionową. Punkt wejścia wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów, przejście dla osób pieszych jak i na wózkach inwalidzkich,
 • przy wejściu przez bramę nr 8 należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przy wejściu przez recepcję stadionową należy poinformować pracownika recepcji oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przed recepcją Stadionu Śląskiego znajdują się wydzielone miejsca dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29,
 • do biura zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa wewnątrz obiektu przy pomocy windy dostępnej z parteru. Obiekt wyposażony jest w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak

Opublikował(a): Damian Jędrasik

Ostatnia zmiana:

Skip to content