Statut

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stadion Śląski w Chorzowie, zwany dalej „Stadionem”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.).

2. Stadion może używać skróconej nazwy „Stadion Śląski”.

§ 2. Stadion  jest  wojewódzką  samorządową  jednostką  budżetową,  w rozumieniu  art. 11 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, utworzoną do realizacji zadań województwa śląskiego z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.

§ 3. Stadion ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.

§ 4. Stadion działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2. Przedmiot działalności Stadionu

§ 5. Przedmiotem działalności Stadionu jest w szczególności:

1) działalność sportowa związana z kulturą fizyczną i rekreacją;

2) działalność edukacyjna związana z kulturą fizyczną i rekreacją;

3) pozyskiwanie imprez sportowych, w tym we współpracy z podmiotami zagranicznymi;

4) przygotowywanie aplikacji niezbędnych do organizacji imprez, o których mowa w pkt 3;

5) promocja Województwa Śląskiego, Stadionu Śląskiego i jego marki;

6) organizacja,  współorganizacja  i popularyzacja  imprez  i przedsięwzięć  w zakresie  kultury  fizycznej i rekreacji;

7) organizacja i współorganizacja imprez masowych;

8) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

9) udostępnianie,  w tym  odpłatnie,  bazy  sportowo-rekreacyjnej,  w tym  stowarzyszeniom  sportowym, związkom sportowym i placówkom oświatowym;

10) wspieranie  i współpraca  z podmiotami  realizującymi  zadania  z zakresu  kultury  fizycznej  lub  rekreacji związane  z zapewnieniem  bezpieczeństwa  na  obszarach  wodnych  i górskich,  w szczególności z organizacjami  pożytku  publicznego  i podmiotami,  o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (t.j.  Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1327, z późn. zm.);

11) prowadzenie wynajmu i dzierżawy powierzchni komercyjnych Stadionu Śląskiego;

12) wynajem  obiektów  i urządzeń  dla  celów  związanych  z organizacją  wystaw,  pokazów,  imprez

o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji;

13) zarządzanie i administrowanie obiektami, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi przekazanymi w zarząd, w tym ich konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa;

14) zapewnienie  bezpieczeństwa  oraz  obsługi  administracyjnej,  biurowej,  finansowej  oraz  kontrolnej  zadań wymienionych w pkt. 1-13.

Rozdział 3. Organizacja Stadionu

§ 6. 1. Dyrektora  Stadionu,  zwanego  dalej  „Dyrektorem”  zatrudnia  i zwalnia  Zarząd  Województwa

Śląskiego.

2. Dyrektor zarządza pracą Stadionu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor zarządza pracą Stadionu przy pomocy zastępców w liczbie nie więcej niż trzech.

4. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.

5. Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.

6. W skład  zespołów  doradczych  mogą  wchodzić  pracownicy  Stadionu  oraz  osoby  spoza  jednostki w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.

7. Dyrektor informuje Zarząd Województwa o zamiarze utworzenia zespołu doradczego.

8. Zarząd  Województwa  ma  prawo  desygnowania  przedstawiciela  jako  członka  zespołu.  Dotyczy

to również już istniejących zespołów.

9. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami Dyrektora.

10. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Stadion.

§ 7. 1. Zasady działania, strukturę organizacyjną oraz podział czynności określa Regulamin Organizacyjny Stadionu.

2. Regulamin Organizacyjny Stadionu ustala dyrektor Stadionu.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa i mienie Stadionu

§ 8. 1. Stadion  prowadzi  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  dla  jednostek  budżetowych w przepisach prawa.

2. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej jednostki.

3. Stadion zobowiązany jest do gospodarowania mieniem przekazanym w zarząd z należytą starannością, a w  szczególności  właściwego  jego  wykorzystania,  prowadzenia  ewidencji,  przeprowadzania  okresowych inwentaryzacji,  dokonywania  umorzeń  i przeszacowań  oraz  zapobieganie  dekapitalizacji, prowadzenia remontów lub modernizacji.

Opublikował(a): Damian Jędrasik

Ostatnia zmiana:

Skip to content