Świadczenie usług związanych z obsługą prawną w Jednostce „Stadion Śląski” w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Świadczenie usług związanych z obsługą prawną
w Jednos
tce „Stadion Śląski” w Chorzowie” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 16.02.2024r. do godz. 08.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – „Świadczenie usług związanych z obsługą prawną w Jednostce „Stadion Śląski” w Chorzowie”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 16.02.2024r. do godz. 08:00.”

Skip to content