Obsługa techniczna stron internetowych stadionslaski.pl, konferencje.stadionslaski.pl

W związku z zamiarem zawarcia umowy na obsługę techniczną stron internetowych stadionslaski.pl, konferencje.stadionslaski.pl zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 26.01.2024r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego -„obsługa techniczna stron internetowych stadionslaski.pl, konferencje.stadionslaski.pl–  NIE OTWIERAĆ PRZED 26.01.2024r. do godz. 09:00.”

Skip to content